Detaljreguleringsplan Klovningen hamn - 2.gangs offentleg ettersyn

Detaljreguleringsplan Klovningen hamn - 2.gangs offentleg ettersyn

Formannskapet i Vanylven kommune har i møte 02.05.2023 i sak FO - 67/23 vedteke å leggje "Detaljreguleringsplan Klovningen hamn" ut til 2.gongs offentleg ettersyn, jf. plan- og bygningslova  § 12-10. 

Høyringsfrist vert sett til 6 veker, med frist for å komme med innspel innan 7.juli 2023. 

Planforslaga består av plankart, føresegner, planomtale og andre vurderingar (sjå vedlegg). Har ein uttale til planen, skal den sendast skriftleg til Vanylven kommune, 6143 Fiskå eller til postmottak@vanylven.kommune.no innan 7. juli 2023.

Vedlegg:

Dok 01_Plankart Klovningen hamn_2023-05-15 (PDF, 752 kB)

Dok 02_Føresegner_Klovningen hamn_2023-05-15 (PDF, 301 kB)

Dok 03_Planomtale_Klovningen hamn_2023-05-15 (PDF, 4 MB)

Dok 04_ROS_Klovningen havn_29.09.2022 (PDF, 1001 kB)

Vedlegg 1_Illustrasjonsplan_Klovningen ham_13.09.2022 (PDF, 2 MB)

Vedlegg 2_Illustrasjonshefte_Klovningen hamn_13.09.2022 (PDF, 4 MB)

Vedlegg 3_Bølgeanalyse og havneplan_31.03.2023 (PDF, 7 MB)

Vedlegg 4_Trafikkvurdering Klovningen havn_07.06.2022 (PDF, 1001 kB)

Vedlegg 5_Sjøbunnkartlegging_Klovningen havn_29.07.2022 (PDF, 3 MB)

Vedlegg 6_KU Naturmangfold - sjø_Klovningen havn_25.08.2022 (PDF, 5 MB)

Vedlegg 7_Geotekniske grunnundersøkelser - datarapport_Klovningen havn_15.09.2022 (PDF, 914 kB)

Vedlegg 8_Geoteknisk vurdering_Klovningen havn_23.09.2022 (PDF, 4 MB)

Vedlegg 9_Skredfarevurdering_Klovningen havn_25.04.2022 (PDF, 5 MB)

Vedlegg 10_Støynotat_Klovningen havn_31.08.2022 (PDF, 672 kB)

Vedlegg 11_Miljøteknisk sedimentundersøkelse_Klovningen havn_10.06.2022 (PDF, 3 MB)

Notat_Tilrådde justeringar av oversendt planforslag Klovningen hamn (PDF, 2 MB)

Merknadsvurdering offentleg ettersyn Klovningen hamn (PDF, 792 kB)