Detaljregulering Småstranda næringsområde - 1 gongshøyring

 21/1697-30 

Kommunestyret i Vanylven kommune vedtok den 12.12.2022 i sak 131/22:

Vanylven kommune vedtek å leggje «Detaljreguleringsplan for Småstranda næringsområde» ut til offentleg ettersyn, jf. plan- og bygningslova § 12-10. Høyringsfrist vert sett til 6 veker.

Planforslaga består av plankart, føresegner, planomtale og andre vurderingar.

Har ein uttale til planen, skal den sendast skriftleg til Vanylven kommune, 6143 Fiskå, eller til postmottak@vanylven.kommune.no innan 3 februar 2023.

 

Vedlegg: