Detaljregulering Klovningen Hamn - høyring

Formannskapet i Vanylven kommune vedtok den 20.09.2022 at Detaljreguleringsplan for Klovningen Hamn skulle ut til offentleg ettersyn, jf. plan- og bygningslova § 12-10. 

Høyringsfrist blir satt til 6 veker. 

Planforslaga består av plankart, føresegner, planomtale og andre vurderingar. 
Har ein uttale til planen, skal den sendast skriftleg til Vanylven kommune, 6143 Fiskå, eller til postmottak@vanylven.kommune.no innan 25. november 2022