Detaljregulering for Hasleneset

I samsvar med reglane i plan- og bygningslova § 12-3 og 12-10 gjer vi kjend at planutvalet har i møte den 08.06.2020 vedteke å leggje ut til høyring detaljreguleringsplan for Hasleneset, Syvde.
Planforslaget ligg på www.vanylven.kommune.no
Merknadar til planforslaget må vere skriftleg og sendast pr post til: Vanylven kommune, 6143 Fiskå, eller til postmottak@vanylven.kommune.no
Frist for merknadar er sett til 18. august 2020.

Vedtak: 

Vedlegg :