Skulefritidsordninga

Praktisk informasjon om skulefritidsordninga ved skulane i Vanylven kommune.

Korleis søke?

Alle skal søkje elektronisk via linken som de finn under.

Søknadsskjemaet krev innlogging med id-porten. Dersom du ikkje har id-porten, eller er folkeregistrert i anna kommune, må du ta kontakt med servictorget , Tlf 700 30 000.

Søknadskjema finn du her 

Søknadsfrist er 15. april.
 

Svar på tilbod om SFO plass

Føresette vil få ein SMS med stadfesting om  tildelt plass på SFO. Vi ber om at de svarar på om de tek imot plassen eller ikkje innan 7 dagar. De finn linken her og må logge inn med Bank-ID. Dei som ikkje har Bank-ID må ta kontakt med rektor på sin skule.

Svar på tilbod om SFO plass her


Kva er SFO?

Skulefritidsordningane (SFO) er eit frivillig omsorgs- og fritidstilbod for elevane i 1.-4. klasse, og for born med nedsett funksjonsevne til og med 7. klasse.

Tilbodet skal vere tufta på same verdiar som barnehagane og skulane i Vanylven. Borna sine behov for leik, kulturaktivitetar, omsorg og sosial læring må vere kjernen i innhaldet for tilbodet.

Kommunen har i dag SFO-tilbod ved alle skulane. Ynskjer du meir informasjon om skulefritidsordninga, kan du sjå i

 

Kva er opningstidene?

Den daglege opningstida må tilpassast timeplanen ved kvar enkelt skule.

Heil plass er inntil 5 dagar pr. veke frå ein halv til éin time før skulestart, og minst til klokka 16 etter skuleslutt.

Redusert plass kan vere 4 dagar pr veke eller inntil 3 dagar pr veke innanfor same tidsavgrensingar som ovanfor.

Kva kostar det?

Skulefritidsordninga
Tal timar pr veke Barn nr. 1 Barn nr. 2 og 3
Over 15 t/v kr 1 980 kr 1485
Mellom 10 - 15 t/v kr 1 320 kr 990
Mellom 5 - 10 t/v kr 880 kr 660
Inntil 5 t/v kr 550 kr 412
Kjøp av ekstra timar kr 6o
For seint henta barn, pr påbyrja halvtime kr 60

Det er innført 25 % syskjenmoderasjon for 2. og 3. barn. Det er gratis SFO for elevar med særskilte behov frå 5. til og med 7. klasse.

Spørsmål angåande faktura? 

Kontakt May-Britt Svastuen : 70 03 03 74

Borna skal takast inn på skulefritidsordninga ved den skulen dei går på, dersom der er skulefritidsordning.

Korleis seie opp plassen?

Oppseiingstida i SFO er 1 mnd rekna frå den 1. i påfølgande månad. Dersom ein seier opp plassen med datering f.o.m 1 april eller seinare, må ein betale ut året til skuleslutt i juni. Same regel gjeld for oppseiing av deler av plassen. Oppseiinga skjer vi elektronisk skjema som de finn under. De må logge inn med Bank-id. Dersom de ikkje har Bank-id må de kontakte rektor på skulen der plassen skal seiast opp.

I tillegg til å bruke oppseingsskjema vil vi at de også sender e-post til rektor eller SFO leiar som då legg inn sluttdato i samsvar med oppseiingsreglementet. Den elektroniske løysinga tek ikkje høgde for det

Oppseiingsskjema finn du her.

Kontakt

Sylvia Baade
rektor
E-post
Telefon 70 03 03 71
Mobil 970 30 004
Janne Kristin Torvanger
rektor
E-post
Telefon 70 03 04 01
Mobil 452 57 521