Skulefritidsordninga

Praktisk informasjon om skulefritidsordninga ved skulane i Vanylven kommune.

Korleis søke?

Alle skal søkje elektronisk via linken som de finn under.

Søknadsskjemaet krev innlogging med id-porten. Dersom du ikkje har id-porten, eller er folkeregistrert i anna kommune, må du ta kontakt med servictorget , Tlf 700 30 000.

Søknadskjema finn du her 

 

Søknadsfrist er 15. april.


Kva er SFO?

Skulefritidsordningane (SFO) er eit frivillig omsorgs- og fritidstilbod for elevane i 1.-4. klasse, og for born med nedsett funksjonsevne til og med 7. klasse.

Tilbodet skal vere tufta på same verdiar som barnehagane og skulane i Vanylven. Borna sine behov for leik, kulturaktivitetar, omsorg og sosial læring må vere kjernen i innhaldet for tilbodet.

Kommunen har i dag SFO-tilbod ved alle skulane. Ynskjer du meir informasjon om skulefritidsordninga, kan du sjå i

 

Kva er opningstidene?

Den daglege opningstida må tilpassast timeplanen ved kvar enkelt skule.

Heil plass er inntil 5 dagar pr. veke frå ein halv til éin time før skulestart, og minst til klokka 16 etter skuleslutt.

Redusert plass kan vere 4 dagar pr veke eller inntil 3 dagar pr veke innanfor same tidsavgrensingar som ovanfor.

Kva kostar det?

Skulefritidsordninga
Tal timar pr veke Barn nr. 1 Barn nr. 2 og 3
Over 15 t/v kr 1 980 kr 1485
Mellom 10 - 15 t/v kr 1 320 kr 990
Mellom 5 - 10 t/v kr 880 kr 660
Inntil 5 t/v kr 550 kr 412
Kjøp av ekstra dag kr 360
Kjøp av ekstra timar kr 6o
For seint henta barn, pr påbyrja halvtime kr 60

Det er innført 25 % syskjenmoderasjon for 2. og 3. barn. Det er gratis SFO for elevar med særskilte behov frå 5. til og med 7. klasse.

Spørsmål angåande faktura? 

Kontakt May-Britt Svastuen : 70 03 03 74

Borna skal takast inn på skulefritidsordninga ved den skulen dei går på, dersom der er skulefritidsordning.

Korleis seie opp plassen?

Oppseiingstida i SFO er 1 mnd rekna frå den 1. i påfølgande månad. Dersom ein seier opp plassen med datering f.o.m 1 april eller seinare, må ein betale ut året til skuleslutt i juni. Same regel gjeld for oppseiing av deler av plassen. Oppseiinga skjer vi elektronisk skjema som de finn under. De må logge inn med Bank-id. Dersom de ikkje har Bank-id må de kontakte rektor på skulen der plassen skal seiast opp.

Oppseiingsskjema finn du her.

Kontakt

Bodil Holsvik
rektor
E-post
Telefon 70 03 03 81
Mobil 995 15 013
Sylvia Baade
Rektor
E-post
Telefon 70 03 03 71
Mobil 970 30 004
Janne Kristin Torvanger
rektor
E-post
Telefon 70 03 04 01
Mobil 452 57 521