Prisar og betaling barnehage

Pris for barnehageplass er regulert av forskrift om foreldrebetaling i barnehagar. Forskrifta fastset ein maksimalpris som vert fastsett av Stortinget, i deira årlege budsjettvedtak. Kommunen har søskenmoderasjon.

Foreldrebetalingssatsar barnehage frå januar 2019
Plass Barn nr. 1 Barn nr. 2 Barn nr. 3
100 % kr 2 990 kr 2 093 kr 1 495
80 % kr 2 542 kr 1 779 kr 1 271
60 % kr 2 093 kr 1 465 kr 1 047

 

Foreldrebetalingssatsar barnehage frå august 2019
Plass Ny sats - barn nr.1 Ny sats - barn nr.2 Ny sats - barn nr.3
100% 3040,- 2128,- 1520,-
80% 2584,- 1809,- 1292,-
60% 2128,- 1490,- 1064,-

Søskenmoderasjon

Familiar med meir enn eitt barn i barnehagen får reduksjon i pris for søsken. Dette vert utrekna automatisk og du treng ikkje søkje. Det er 30 prosent reduksjon for barn nummer to, og 50 prosent reduksjon for barn nummer tre og vidare. Søsken må bu i same hushald for å få reduksjon i pris. Dersom søsken har ulike tilbod, vert søskenmoderasjon gitt til det barnet med minst barnehageplass.

 

Reduksjon av foreldrebetaling

Denne ordninga går ut på at ingen hushald skal betale meir enn 6 % av samla inntekt, for ein barnehageplass. Du må sjølv søkje på fastsatt skjema, og søknader blir handsama ut frå hushaldet si samla inntekt. Inntekt/sjølvmelding må leggast ved søknad, og det må søkjast innan 15 mai for komande barnehageår, dersom de har tatt imot barnehageplass ved opptak. Det kan også søkjast gjennom heile året, med ein månads handsaming av søknad og vedtak gjeldande ut inneverande barnehageår.

 

Gratis kjernetid

Gratis kjernetid betyr at ein kan få 20 timer gratis opphald i barnehagen i veka for barn med plass som er 3- 4- og 5-år.  og barn med utsett skulestart, og som bor i hushald med lav inntekt. Dersom barnet har heil plass må du betale for opphaldet utover dei 20 timane. Du må sjølv søkje på fastsett skjema, og søknadar vert  handsama ut frå den samla inntekta til hushaldet.

I Vanylven kommune tilbyd barnehagane 100, 80 eller 60 % plass. Dette må søkjast om på søknadsskjema som ligg på heimesida.

Kommunal fakturaordning

Kommunen har fakturarutinar for dei kommunale barnehagane. Privat barnehage har eigen fakturaordning.

Kontakt

Beate Farestveit Brandal
rådgjevar barnehage
E-post
Telefon 70 03 00 33
Mobil 466 64 251