Oppdatert informasjon angåande reingjering av vassleidningsnettet

 

REINGJERING AV VASSLEIDNINGSNETTET

Strekning:

Dato:

Klokka:

- Tunheim - Bøstranda - Vidnes - Sylte

Onsdag-Torsdag. 08.09.21 – 09.09.21

08:00-16:00

 

For å sikre jamn og god vasskvalitet til våre kundar, vert det føreteke rutinemessig spyling og reingjering av det kommunale vassleidningsnettet. Vassforsyninga vil vere avstengd medan arbeidet pågår. Berørde abonnentar varslast hermed.

På grunn av leidningsnettet oppbygning, vil enkelte abonnentar vert berørde fleire gonger. Då tilkoblingspunktet for private stikkleidningar ikkje er kjent, kan avvik oppstå. I visse tilfelle kan vassavstenging vare noko utøve angitt tid. Oppdateringar og nye opplysningar om dette arbeidet vert lagt ut på kommunen si heimeside (www.vanylven.kommune.no) og facebook (Vanylven kommune).

 

Nokre gode råde til deg:

- Vatn til hushaldning tappast opp.

- Fyll opp kar til reservevatn for toalettsisterne.

- For å redusere problem med luft og brunt vatn i etterkant av spylinga, bør stoppekran stengast.

- Det brune vatnet er ikkje helsefarleg, men ein bør unngå å bruk av vaske- og oppvaskmaskiner før vatnet igjen er reint.

- Eventuelt kaldvasskrane nær stoppekranen (t.d utekran) kan opnast for utspyling før stoppekran opnast igjen.

- Eventuelt siler på tappekraner og vassmålaren reingjerast.

 

Ved spørsmål ring Vanylven kommune ved anten:

-  Mån-fre: kl. 08-16: TEKNISK ved

Mads Aleksander Kjelstadli / Pål André Lillebø, tlf. 909 92 369 / 907 26 856.

-  Før eller etter arbeidstid: TEKNISK VAKT, tlf. 901 98 987.

 

VANYLVEN KOMMUNE

TEKNISK