Kommunal kompensasjonsordning til lokale verksemder (koronatilskot)

 

Kommunalt- og Moderniseringsdepartementet har sett av midlar  (ca. 500 MNOK) til kommunar som har arbeidsløyse over gjennomstnittet for å avhjelpe situasjonen for lokale verksemder som er særleg ramma av lokale eller nasjonale smittverntiltak. Vanylven kommune har fått tildelt 285 863 kr.

Tilskotet skal setje kommunen i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale verksemder som er særleg hardt ramma av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Om ordninga
Ein skal prioritere lokale verksemder som har falle heilt eller delvis utanfor den generelle kompensasjonsordninga som vart tildelt i 2020. Det vert lagt speseiell vekt på negative verknader etter innføring av skjerpa smittevernreglar etter 1.01.2021 og som har påført ekstra kostnader eller tap som følgje av smittverntiltak og evt. nedstenging. Også langtidseffektar etter innført smittverntiltak i 2020 kan bli vurdert. Ein må kunne dokumentere eller vise til omsetjingsfall/tap av inntekter.

Støtta er i hovudsak tenkt nytta til veksemder innanfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringane og andre verksemder som av ulike grunnar fell utanfor generell kompenasjonsordningar.
Støtte vert også vurdert til omstillingstiltak som har utgangspukt i at verksemda er råka av korona-situasjonen og har sett i verk eller planlegg omstillingstiltak for å trygge arbeidsplassar.

Søknad skal registrerast på www.regionalforvalning.no

Samla ramme vil bli fordelt på søkarane utifrå informasjon og dokumentasjon saman med skjønsmessige vurderingar etter dialog med kvar bedrift. Dialogen med søkjar skjer gjennom Vanylven Utvikling. Vurdering og søknad blir lagt fram til formannskapet for vedtak. Søknadsfrist 30. april.

For nærmare informasjon ta kontakt med Vanylven Utvikling AS, tlf. 95 47 04 52, post@vanylvenutvikling.no