Interkommunal kystsoneplan for Søre Sunnmøre utlagt til offentleg ettersyn

I samsvar med plan- og bygningslova §§ 9 og 11-14 har kommunane vedteke å legge forslag til interkommunal kystsoneplan ut til offentleg ettersyn. Planforslaget vert sendt til regionale instansar og berørte partar for uttale og kunngjort på kommunane sine heimesider.

Plandokumenta er identiske for alle kommunane med unntak av plankartet.

Interkommunal kystsoneplan – plankart for alle kommunane

Planen er ein del av kommunane sitt overordna styringsdokument som gir rammer for utviklinga av sjøareala på Ytre Søre Sunnmøre og skal fungere som ein informasjons­ og planleggingskjelde for kommunane innbyggarar, folkevalde og administrasjon i kommunane, for organisasjonar, samt næringsliv og sentrale forvaltningsorgan med fleire.

Arealplanar i sjø skal ha ein overordna og grovmaska karakter jf. PBL. Unødige detaljar på dette plannivået kan auke antal konflikter og kan svekke moglegheita for å få fram hovudprioriteringane og langsiktige strategiar.

Planforslaget vil ligge ute til offentleg ettersyn/høyring i perioden
09.12.2021- 28.01.2022.

Innspel til planarbeidet skal sendast til; Vanylven kommune postmottak@vanylven.kommune.no innan fristen.

Frist for merknadar er 28.01.2022.

Aktuelle dokument:

Føresegner (L)(69635) (PDF, 5 MB)

Interkommunal kystsoneplan for kommunene i Møre Pilot (L)(69636) (PDF, 3 MB)

Planomtale (L)(69637) (PDF, 2 MB)

Vedlegg A-Konsevensutredning (L)(69638) (PDF, 18 MB)

Vedlegg B-Kommentarer til fråsegn (L)(69639) (PDF, 663 kB)

Vedlegg C-Informasjon om arealtilnærming arealformål mm i Kystsoneplanen (L)(69640) (PDF, 7 MB)

1511_Kystsoneplan_1_40000_ny (PDF, 2 MB)

 

Trykk her for kart over det aktuelle området

 

  

  

Kontakt

Helge Kleppe
kommunalsjef teknisk
E-post
Telefon +47 70 03 00 71