Felles avfallsplan for hamner

Klikk for stort bileteVanylven kommune utarbeider i haust ein felles avfallsplan for hamner. Planen skal godkjennast av Fylkesmannen. Alle kaier og hamner skal i utgangspunktet vere med i den felles planen. Unnateke er private hamner som kun nyttast til fritidsformål, som ikkje driv komersiell aktivitet og som er knytta til eigar sin kysteigedom. 

Fleire detaljar:

«Det er kapittel 20 i forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) som regulerer levering og mottak av avfall og lasterester fra skip.

Kapittel 20 gjelder for alle norske og utenlandske skip som anløper norske havner. Begrepet skip omfatter både fritidsbåter, fiskefartøy, krigsskip, militære hjelpefartøy og andre skip.

Formålet med regelverket er å redusere forsøpling av sjø og kystlinje. Formålet, samt definisjonen av skip som sjøgående/havgående fartøy, tilsier at virkeområdet er havner tilknyttet saltvann, og fylkene Hedmark og Oppland og kommuner uten kyst er derfor ikke berørt av regelverket.

Regelverkets definisjon på havn omfatter alle typer havner uavhengig av størrelse, aktivitet eller formål med havnen. For å sikre at det finnes hensiktsmessige mottak for avfall for skip er det krav om at havner skal ha avfallsplaner som er godkjent av myndighet. Kravet og avfallsplan vil gjelde mange havner, men private havner som kun brukes til fritidsformål, som det ikke drives kommersiell aktivitet fra og som er knyttet til eiers kysteiendom må ikke å ha en avfallsplan godkjent av Fylkesmannen.

En avfallsplan skal omfatte mottak, håndtering og eventuell forbehandling av alt avfall, herunder kloakk, som har oppstått mens skipet har vært i drift. Også avfall som tas opp i forbindelse med tråling, garnfiske og lignende, anses for å ha oppstått mens fartøyet har vært i drift. Regelverket omfatter også lasterester. Det vil si rester av lastematerialer i lasterom eller tanker etter at lossing og rengjøring er avsluttet, inkludert restmengder og søl ved lasting/lossing.»