Covid-19 vaksinering i kommunestyresalen 22. september

La-Rel Easter/Unsplash.com  

Folkehelseinstituttet anbefaler oppfriskningsdose med koronavaksine. Gruppene som nå får tilbudet er personer som er 65 år og eldre, samt alle i risikogrupper mellom 12-65 år. Oppfriskningsdose kan tilbys tidligst 4 måneder etter siste vaksinedose.

Tidsintervall fra tilfriskning etter gjennomgått koronainfeksjon til ny oppfriskningsdose må være minimum 3 uker, men de nye anbefalingene er på 3-4 mnd.

Vaksinasjon i Vanylven blir på kommunestyresalen Fiskå torsdag 22.september  kl 09-14.

Personar i aldersgruppen 18-64 år med følgjande sjukdommar/helsetilstandar vurderast å ha ein auka risiko for alvorleg sjukdomsforløp av covid-19:

 • organtransplanterte
 • alvorleg og moderat immunsvikt
 • immundempande legemiddelbehandling som ved autoimmune sykdommer
 • hematologisk kreftsjukdom siste fem år
 • annan aktiv kreftsjukdom, pågåande eller nyleg avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift).
 • alvorlege nevrologiske sjukdommar eller muskelsjukdommar som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (f.eks. ALS og cerebral parese)
 • Downs syndrom
 • Kronisk nyresjukdom og nyresvikt
 • kronisk leversjukdom eller betydeleg nedsatt leverfunksjon
 • demens
 • kronisk lungesjukdom, inkludert alvorleg astma som har medført bruk av høgdose-inhalasjonssteroider eller steroidtablettar siste året
 • fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høgare
 • kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høgt blodtrykk)
 • hjerneslag
 • diabetes, og då særlig pasientar med langvarig eller dårleg kontrollert sjukdom eller diabetessenkomplikasjonar.

Anbefalinga gjeld ungdom 12-17 år med dei alvorlege grunnsjukdommane nevnt under. Legg merke til at denne lista med grunnsjukdommer er forskjellig fra lista for voksne over.

 • Organtransplantasjon (f.eks. hjerte, nyre, lever etc.).
 • Immunsvikt (eksempelvis medfødt immunsvikt eller bruk av medikamenter som gir betydelig systemisk immunsuppresjon)
 • Hematologisk kreftsjukdom (f.eks. leukemi, lymfom) siste fem år
 • Annan aktiv kreftsykdom, pågåande eller nyleg avsluttet (innen siste seks månedar) behandling mot kreft - spesielt immundempande behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift
 • Nevrologiske sjukdommar eller muskelsjukdommar som medfører nedsatt hostekraft eller nedsatt lungefunksjon
 • Kronisk nyresjukdom med betydelig nedsatt nyrefunksjon
 • Alvorleg hjertesjukdom (barn med hjertesvikt, alvorlig pulmonal hypertensjon, cyanose, ettkammer-sjukdom/«Fontan-barn»)
 • Alvorleg lungesjukdom (f.eks. cystisk fibrose, svært alvorleg astma med forverringar som har behøvd akutt sjukehusinnleggelse siste året)
 • Annan svært alvorleg sjukdom.

  Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av barnelege.